σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς - LVD

Από τις αρχές του περασμένου αιώνα, η σημασία των μελετών τυποποίησης στην κοινωνική και οικονομική ζωή στον κόσμο και στη χώρα μας έχει αισθανθεί περισσότερο. Οι κυβερνήσεις των χωρών καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την επέκταση των συνήθων πρακτικών και την προστασία των καταναλωτών. Οι δραστηριότητες προϊόντων και πιστοποίησης θεωρούνται αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα όσον αφορά την παροχή άμεσης επαφής με τους καταναλωτές και την παροχή ασφάλειας στους καταναλωτές. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Με την ίδρυση και τη λειτουργία του Τουρκικού Ινστιτούτου Προτύπων, οι παραγωγοί έχουν τη συνείδηση ​​ότι παράγουν υψηλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα και προστατεύεται η ασφάλεια ζωής και περιουσίας των καταναλωτών, εμποδίζεται η ευκολία σύγκρισης και επιλογής μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών και παρεμποδίζεται η αυταπάτη της ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες πιστοποίησης κυρίως σε εταιρείες όλων των τομέων και μεγεθών:

  • Πιστοποίηση των τόπων παραγωγής
  • Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Πιστοποίηση εισαγόμενων προϊόντων
  • Πιστοποίηση εργαστηρίων
  • Πιστοποίηση θέσεων εξυπηρέτησης
  • Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας
  • Πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι δραστηριότητες πιστοποίησης είναι ουσιαστικά ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος οργανισμός που αποδεικνύει ότι ένα σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται σε έναν οργανισμό συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά.

Η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε., σύμφωνα με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εθνικές και διεθνείς αρχές και κάθε είδους νομικές ρυθμίσεις, εκτελεί το έργο της πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγονται μελέτες δοκιμών και ανάλυσης, υπηρεσίες επιτήρησης, έλεγχοι συμμόρφωσης και παρόμοιες μελέτες για τα προϊόντα.

Η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε. ιδρύθηκε στο 2013 στην Κωνσταντινούπολη. Η εταιρεία μας, η οποία ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου με εγχώριο κεφάλαιο, λειτουργεί στο πλαίσιο του προτύπου γενικών κριτηρίων TS EN ISO / IEC 17020 για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων επιθεώρησης. Έχει την εξουσία να πιστοποιεί σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο.

Η TÜRCERT Τεχνική Ελέγχου και Πιστοποίησης Inc ενεργεί σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα στις δραστηριότητές της και παρουσιάζει μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη προσέγγιση.

Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία σε δραστηριότητες προϊόντων, υπηρεσιών και πιστοποίησης καθώς και μελέτες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμών, επιθεώρησης και αξιολόγησης.

 

Μελέτες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμής, επιθεώρησης και αξιολόγησης

Η εταιρεία μας TÜRCERT Technical Control & Certification Inc. δεν παρέχει μόνο υπηρεσίες πιστοποίησης αλλά παρέχει υπηρεσίες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμών, επιθεώρησης και αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς χρησιμοποιούν πολλά μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμό ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητάς τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στη χρήση εξοπλισμού εργασίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με ορισμένες μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές μελέτες δοκιμών, επιθεωρήσεων, μετρήσεων και ανάλυσης πραγματοποιούνται ως παραδείγματα:

Η εταιρεία μας TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. βασίζεται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα σε όλα αυτά τα έργα.