Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας - LVD

Η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε., από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της, δημιούργησε την εμπιστοσύνη στα μάτια των πελατών και έχει γίνει μια επιδίωξη στον κλάδο, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αρχές της εργασίας, της κατανόησης της ποιότητας και της πολιτικής που ακολουθείται. Προσπαθούμε να δώσουμε στο προσωπικό μας το καλύτερο προσωπικό.

Στην κορυφή των πολιτικών που αποδίδει η εταιρεία μας σημασία είναι η αρχή της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Η εταιρεία μας ενεργεί με αμεροληψία και ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμών, επιθεώρησης και αξιολόγησης με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που εξυπηρετεί και δίνει προσοχή ώστε να παραμένει πάντα αντικειμενικός κατά τη διάρκεια των μελετών. Οι αναγκαίες εγγυήσεις έχουν δημιουργηθεί μέσα στην Εταιρεία για να διασφαλιστεί αυτό. Χρησιμοποιούμε ποιότητα για να δίνουμε και να ψάχνουμε για καλύτερη ποιότητα εργασίας υπό όλες τις συνθήκες και συνθήκες.

Η δεύτερη από τις πολιτικές που αποδίδει η εταιρεία μας είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας. Όλα τα είδη πληροφοριών και εγγράφων που αποκτήθηκαν ή παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και των εκδοθέντων εκθέσεων είναι προστατευμένα και εμπιστευτικά. Όλα τα έγγραφα δεν αποκαλύπτονται και μοιράζονται με τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα αρχεία φυλάσσονται εντός του καθορισμένου χρόνου και σε αξιόπιστα περιβάλλοντα, εφόσον δεν προβλέπονται διαφορετικά οι κανονισμοί των πελατών.

Η τρίτη βασική πολιτική της εταιρείας μας είναι να ασκεί τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του Προτύπου Γενικών Κριτηρίων για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων επιθεώρησης. Η εταιρεία μας φροντίζει να διεξάγει τις δικές της δραστηριότητες σύμφωνα με τα πρότυπα, είτε πρόκειται για μελέτες πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, για μετρήσεις, αναλύσεις, δοκιμές, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις και ενεργεί σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται και δημοσιεύονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Εκτελεί όλα τα έργα που αναλαμβάνει ως διαπιστευμένα σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης και προετοιμάζει τις απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που λαμβάνει και σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών νομικών κανονισμών και των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. Το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία στις πολιτικές της εταιρείας μας.

Μια άλλη πολιτική στην οποία αποδίδει η εταιρεία μας είναι να λαμβάνει υπόψη μόνο τις ανάγκες του οργανισμού που ζητά υπηρεσίες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να μην υπερβαίνει αυτό. Η εταιρεία μας αποδίδει σημασία στην ικανοποίηση των προσδοκιών των οργανισμών που εξυπηρετεί. Οι πελάτες προσφέρονται πάντα πρακτικές και οικονομικές λύσεις.

Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση διαχείρισης με γνώμονα τον πελάτη και προσφέρει ίσες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές που έχουν τεθεί και προσπαθεί να δημιουργήσει ικανοποίηση των πελατών. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης και πίστης στους πελάτες.

Η εταιρεία μας προσπαθεί πάντα να είναι ο πρώτος από τους ανταγωνιστές της σε αυτόν τον τομέα, προσελκύει σοβαρά τους ανταγωνιστές της στον κλάδο, προσπαθεί να μην δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό με περιττές μεθόδους και πάντα προσπαθεί να είναι μπροστά από τους ανταγωνιστές της. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μας προσπαθεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει και έχει ως στόχο να είναι ο ηγέτης στον τομέα της.

Η εταιρεία μας ασχολείται με την πολιτική, τους ανθρώπινους πόρους και την υποδομή. Προκειμένου να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της με ακρίβεια, ταχύτητα και με ποιοτικό τρόπο και αξιόπιστα, αφενός, να έχει εκπαιδευμένους, πεπειραμένους και υπεύθυνους υπαλλήλους, αφετέρου, να παρέχει μια γρήγορη, ολοκληρωμένη και ποιοτική υπηρεσία, αφετέρου, διαθέτει μια αξιόπιστη υποδομή βάρος.

Η εταιρεία μας αναπτύσσεται επίσης συνεχώς. Ενώ παρακολουθεί στενά τις νέες τεχνικές και μεθόδους, προσπαθεί να ακολουθήσει τους νέους νομικούς κανονισμούς. Από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να ενημερώσει τους οργανισμούς που εξυπηρετεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, μια σημαντική πτυχή των εταιρικών πολιτικών μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η εταιρεία μας ενεργεί με αίσθημα ευθύνης και είναι ευαίσθητη για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Αν δείξουμε την ποιότητά μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ψάχνουμε για μας, είμαστε ευχαριστημένοι ...