Τι είναι τα πρότυπα LVD

Τι είναι τα πρότυπα LVD

Η τυποποίηση έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Τα πρότυπα υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό που βασίζεται στην αγορά και συμβάλλουν στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αγωνίζονται και αγωνίζονται για τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη βελτίωση του ανταγωνισμού. τα πρότυπα είναι σημαντικά για το κοινό λόγω του ρόλου τους στην υγεία, την ασφάλεια, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΕ διαθέτει μια ενεργή πολιτική τυποποίησης, προωθώντας και βελτιώνοντας τα πρότυπα ως έναν τρόπο καλύτερης ρύθμισης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Με άλλα λόγια, έχουν εκδοθεί πρότυπα για την αύξηση του ανταγωνισμού.

Εξέλιξη της πολιτικής τυποποίησης στην ΕΕ

Κοινοπραξία Τυποποίησης

Η στρατηγική για την ενιαία αγορά, που προβλέπεται στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης τυποποίησης, αναγνωρίζεται ως καινοτόμος τρόπος από την επίτευξη προτεραιοτήτων μέσω ανοικτής συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Στο 1 τον Ιούνιο Το πακέτο τυποποίησης 2016 ορίζει το όραμά του για μια ενιαία και αποτελεσματική πολιτική τυποποίησης που προσαρμόζεται στο περιβάλλον σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα ψηφίσματα της Επιτροπής, υποστηρίζει πολλαπλές πολιτικές και φέρνει οφέλη τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους καταναλωτές.

Εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση

Η Ευρώπη δημοσιεύει ετησίως το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα αποκαλύπτει την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την τυποποίηση για να υποστηρίξει νέα ή υπάρχουσα νομοθεσία και πολιτικές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επίσημες προθέσεις). Η υποχρέωση από το επόμενο έτος εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Τυποποίησης (ΕΕ) αριθ. 1025 / 2012 για τον προσδιορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Έγινε επικοινωνία με το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών 2016 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017

Η ανακοίνωση έγινε σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών 2016 που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2016

Έγινε επικοινωνία με το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών 2014 που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015

Επικοινωνία Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2014 βασίζεται στο πρόγραμμα που έγινε αποδεκτό στο 2013

Το ετήσιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασίας τυποποίησης (87 KB) πραγματοποιήθηκε το 2012

Ο κατάλογος των εθνικών οργανισμών τυποποίησης (2013) έχει ως εξής:

3 διαφανής ουσία που ανήκει στα προγράμματα εργασίας των οργανισμών τυποποίησης

πρότυπα είναι η ρήτρα διαφάνειας 4

Πρόσβαση σε πρότυπα

Υπάρχουν ρήτρες 15 και 17 που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση συνδικάτων

Ο Κανονισμός 2012 για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση έχει ως εξής:

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας συμμετοχής που θέτει ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να γίνει ταχύτερη και πιο περιεκτική. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Και πάλι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός.

Περισσότερα πρότυπα στην Ευρώπη και ταχύτερα (2011)

Στην πρωτοβουλία 2011, η Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων για την ενίσχυση του συστήματος τυποποίησης, τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:

Ενίσχυση της συνεργασίας με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης

Προετοιμαστείτε για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τη βοήθεια οργανώσεων που εκπροσωπούν αυτές τις περισσότερες αμνηστία, προετοιμασία για μικρόβια, για παράδειγμα καταναλωτές, μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις,

Η αυξανόμενη έμφαση στα παγκόσμια πρότυπα ΤΠΕ θα διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην ΕΕ ·

Αύξηση της επιχειρηματικής ζήτησης για ευρωπαϊκά πρότυπα για υπηρεσίες με αύξηση του αριθμού

Άλλοι χρειάζονται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες θα εφαρμοστούν αμέσως, ενώ θα υπάρξει έγκριση.

Ανακοίνωση στρατηγικού οράματος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Διάδοση της πρότασης ευρωπαϊκής τυποποίησης

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής