პრინციპები

პრინციპები

ეროვნული და საერთაშორისო შეფასების, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების სერვისების, ISO 17020 სტანდარტისა და ISO 17020 სერტიფიცირების გამოყენება, მათი კონკურენტების ერთი საფეხურით. ინსპექტირების ორგანიზაციების სხვადასხვა სახეობის ოპერაციისათვის TS EN ISO / IEC 17020 ზოგადი კრიტერიუმების სრული სახელით, სტანდარტული სტანდარტის შესაბამისად მოქმედ სტანდარტებს და შესაბამის დოკუმენტაციებსა და პრაქტიკას ახორციელებს ყველა ტესტისა და ინსპექტირების ორგანიზაციას.

სტანდარტი შედგება თექვსმეტი ელემენტით და განსაზღვრავს ორგანიზაციის მუშაობის პრინციპებს, რომლებიც უზრუნველყოფს გაზომვის, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების მომსახურებას. ზოგიერთი ნივთიერებები შეიძლება ჩაითვალოს დიდწილად მორალურ პრინციპებად.

ჩვენი კომპანია TÜRCERT ახორციელებს თავის საქმიანობას ISO 17020 სტანდარტების შესაბამისად და ფლობს ISO 17020 სერტიფიკატს. ეს სტანდარტი განკუთვნილია ტესტირებისა და ინსპექტირების ორგანიზაციებისა და აკრედიტაციის ორგანოების მიერ.

ჩვენი კომპანია, TÜRCERT, ამ კონტექსტში მოქმედებს საწარმოების ზომის, პოზიციის, პოლიტიკური მიდგომისა და სოციალური სტატუსის გათვალისწინებით, ყველა ორგანიზაციის თანაბარ პირობებში, სამეცნიერო შეფასებების ფონზე, ყოველგვარი ინტერესი და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე.

იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პატიოსანი

ერთ-ერთი ეთიკური პრინციპი, რომელსაც ჩვენი კომპანია იღებს და ანიჭებს მნიშვნელობას, არის დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პატიოსანი. სტანდარტის მეოთხე სტატია სახელდება, როგორც დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა და პატიოსნება.

დამოუკიდებელი არ ნიშნავს, რომ რომელიმე ორგანიზაციის გავლენის ქვეშ მყოფი, არგუმენტირებული წინადადებები, მოსაზრებები ან ინსტრუქციები ნებისმიერი ორგანიზაციისგან, იმ პირობით, რომ საჭიროა და არ მოქმედებს ისე, რომ ისარგებლოს ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. დამოუკიდებლობის პრინციპი მერყეობს წესებისა და ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისად, ამ დანართში დამოუკიდებლობის კრიტერიუმები ცალკე აღინიშნება ინსპექტირების ორგანოების ტიპების მიხედვით.

ინსპექტირების ჩატარებისათვის პასუხისმგებელი ტიპისა და ინსპექტირების ორგანიზაციები და თანამშრომლები არ არიან დიზაინერი, მწარმოებელი, ინსტალერი, მომწოდებელი, მყიდველის, მფლობელი ან მასალების შენახვა, რომლისთვისაც ხდება გაზომვა, ანალიზი, ტესტირება, ინსპექტირება და შეფასების კვლევა. ისინი ასევე არ შეიძლება უფლებამოსილი იყვნენ ამ მხარის წარმომადგენლები. ამავდროულად, ისინი ვერ გააკეთებენ იმას, რაც ეწინააღმდეგება მათი მუშაობის დროს მათი გადაწყვეტილებებისა და სიზუსტის დამოუკიდებლობას. ეს მხარეები შეიძლება ჰქონდეთ ტესტირებისა და ინსპექტირების ორგანიზაციის სამსახურების ხელმისაწვდომობა. ამისათვის არ არსებობს ზედმეტი ფინანსური და სხვა პირობები. ჩვენი ორგანიზაცია დისკრიმინაციის გარეშე ყველა მხარეს იგივე პროცესებს მიმართავს.

კერძოდ, აქ აღწერილი დამოუკიდებლობის კრიტერიუმი არ უნდა პირდაპირ იყოს დაკავშირებული იმ მასალების დიზაინზე, წარმოებაზე, შეკრებაზე, მომარაგებაზე და გამოყენებაზე, რომლისთვისაც ხორციელდება გაზომვა, ანალიზი, ტესტირება, ინსპექტირება და შეფასების კვლევა ან პირდაპირ კონკურენტული მასალა.

კონფიდენციალობა

მეორე ეთიკური პრინციპები, რომელსაც ჩვენი კომპანია TURCERT ხაზს უსვამს, კონფიდენციალურობისთვის მნიშვნელოვანია. სტანდარტის მეხუთე მუხლი აქვს კონფიდენციალობის ტიპს. ამ მუხლის მიხედვით, ტესტირებისა და ინსპექტირების ინსტიტუტი უნდა დაარწმუნოს, რომ მათი საქმიანობის დროს მიღებული ინფორმაცია და დოკუმენტები დაცული იქნება კონფიდენციალურად. ორგანიზაციის საავტორო და პატენტის უფლებები დაცულია.

ჩვენი ეთიკური პრინციპის შესაბამისად, ჩვენი კომპანია TÜRCERT არ კომპრომისზე მიუთითებს ინფორმაციისა და დოკუმენტების ფრთხილად დაცვაზე, რომელიც მიიღება საანგარიშო, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების ყველა ეტაპზე მისი კომიტეტების, აუდიტისა და ინსპექტირების ჯგუფების, ორგანიზაციის სტრუქტურის ფარგლებში გადაწყვეტილებისა და თანამშრომლების მიერ. ჩვენი პრინციპები და პრინციპები, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მადლობას გიხდით ჩვენთან ყოფნაში.

ხარისხისა და სანდო მომსახურების უზრუნველყოფა

კიდევ ერთი ეთიკური პრინციპი ჩვენი კომპანიის TÜRCERT- სთვის წარმოადგენს სწრაფი, მაღალი ხარისხის და საიმედო მომსახურებას. ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელობამ განსაზღვრა ხარისხიანი პოლიტიკა, ამოცანები და ვალდებულებები ამ კუთხით და დაწერა მათ. მან ასევე უზრუნველყო, რომ ეს პრინციპები ყველა დონეზე თანამშრომლებმა ცნობილი და განხორციელეს. მომზადდა ISO სახელმძღვანელოს დანართში აღწერილი ინფორმაციის შემცველი ხარისხის სახელმძღვანელო. განისაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის შესახებ უფლებამოსილებები და პასუხისმგებლობა.