ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა

ხარისხის პოლიტიკა - LVD

ჩვენი კომპანია TÜRCERT- ს ტექნიკური კონტროლისა და სერტიფიცირების კომპანია, მას შემდეგ, რაც მისი დამფუძნებლის პირველმა დღიურმა შექმნა ნდობა კლიენტების თვალში და გახდა ინდუსტრიის შემდეგ, იგი დიდწილად ემსახურება მუშაობის პრინციპებს, ხარისხის გაგებას და პოლიტიკის თანმიმდევრულობას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი პერსონალი საუკეთესო პერსონალისთვის მივცეთ.

იმ პოლიტიკის ზედა ნაწილში, რომელსაც ჩვენი კომპანია ანიჭებს მნიშვნელობას, არის მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპი. ჩვენი კომპანია ყოველთვის ახორციელებს მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად მისი პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიცირების დროს ან შეფასების, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების საქმიანობას, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივ ან კერძო ინსტიტუტებთან და ყურადღებას უთმობს ყურადღებას ყოველთვის სწავლის პროცესში. კომპანიისთვის უზრუნველსაყოფად საჭირო გარანტიები შეიქმნა. ჩვენ ვიყენებთ ხარისხს ხარისხიანი სამუშაოს მისაწვდომობისთვის და ყველა პირობით.

მეორე პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენი კომპანია ანიჭებს მნიშვნელობას, კონფიდენციალობის პრინციპია. კვლევებისა და გაცემული ანგარიშების დროს მიღებული ან დაცული ყველა სახის ინფორმაცია და დოკუმენტი დაცულია და კონფიდენციალურია. ყველა დოკუმენტი არ არის გამჟღავნება და იზიარებს მესამე მხარეს. ყველა ჩანაწერი ინახება განსაზღვრულ დროში და საიმედო გარემოში, თუ კლიენტის რეგლამენტი სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული.

ჩვენი კომპანიის მესამე ძირითადი პოლიტიკაა ინსპექტირების სხვადასხვა დაწესებულების საქმიანობის გენერალური კრიტერიუმების სტანდარტის ფარგლებში მისი საქმიანობის განხორციელება. ჩვენი კომპანია ფრთხილად ახორციელებს საკუთარი საქმიანობის განხორციელებას სტანდარტების შესაბამისად, არის თუ არა პროდუქციისა და მომსახურების, შეფასების, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების საქმიანობისა და მოქმედების სერტიფიცირების კვლევებში ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დადგენილი და გამოქვეყნებული სტანდარტების შესაბამისად.

ის ახორციელებს ყველა სამუშაო ადგილს, რომელიც აკმაყოფილებს როგორც ეროვნულ და საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციებს და ამზადებს შესაბამის ანგარიშებს და დოკუმენტაციას ავტორიზაციის ფარგლებში და იღებს აკრედიტაციის წესების შესაბამისად.

ჩვენი კომპანია ასევე შეესაბამება ეროვნულ და საერთაშორისო სამართლებრივ რეგულაციებსა და ევროკავშირის საქმიანობის დირექტივების მოთხოვნებს. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიის პოლიტიკებში.

კიდევ ერთი პოლიტიკა, რომელიც ჩვენს კომპანიას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, არის მხოლოდ იმ საჭიროებების გათვალისწინება, რომელიც ორგანიზაცია ითხოვს მომსახურების ყველა მომსახურებას და არა გასავლელი. ჩვენი კომპანია ანიჭებს მნიშვნელობას იმ ორგანიზაციების მოლოდინებზე, რომლებიც ემსახურება მას. კლიენტებს ყოველთვის სთავაზობენ პრაქტიკულ და ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს.

ჩვენმა კომპანიამ მიიღო მომხმარებელთა ორიენტირებული მენეჯმენტის მიდგომა და თანაბარ მომსახურებას უწევს მომხმარებელს ყველა მომხმარებლისათვის და არ იძლევა მომხმარებელთა კმაყოფილების შექმნას. ამ გზით, ქმნის ნდობას და ლოიალობას მომხმარებელთა შორის.

ჩვენი კომპანია ყოველთვის ცდილობს ამ სექტორში კონკურენციის პირველობას, სექტორში სერიოზულად შეისწავლოს კონკურენტები, არ ცდილობს შექმნას უსამართლო კონკურენცია არასაჭირო მეთოდებით და ყოველთვის ცდილობს თავისი კონკურენტები. ამრიგად, ჩვენი კომპანია ცდილობს შექმნას დამატებითი მომსახურება თავის მომხმარებელს ყველა სერვისში, რომელიც სთავაზობს და მიზნად ისახავს ლიდერი იყოს თავის სექტორში.

ჩვენი კომპანია შეშფოთებულია პოლიტიკით, ადამიანური რესურსებით და ინფრასტრუქტურით. იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ყველა ის სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებელს სწრაფად, სწრაფად და ხარისხიანად და საიმედოდ, ერთი მხრივ, გაწვრთნილი, გამოცდილ და პასუხისმგებელ თანამშრომლებს, მეორეს მხრივ, უზრუნველყოს სწრაფი, სრული და ხარისხიანი მომსახურება, მეორეს მხრივ, მყარი ინფრასტრუქტურა აქვს წონა.

ჩვენი კომპანია მუდმივად ვითარდება. ახალი ტექნიკისა და მეთოდების მჭიდროდ ყოფნისას, ის ცდილობს ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების დაცვას. მეორეს მხრივ, ის ამ ორგანიზაციებს ამ მიმართულებით ემსახურება.

საბოლოოდ, ჩვენი კომპანიის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ასპექტი არის გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები. ჩვენი კომპანია მოქმედებს პასუხისმგებლობის გრძნობაზე და მგრძნობიარეა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის შესახებ. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ხარისხს ნებისმიერ პირობებში და ვეძებთ ჩვენთვის, ჩვენ ბედნიერები ვართ ...