როგორ LVD გაზომვის ლაბორატორია უნდა იყოს

როგორ LVD გაზომვის ლაბორატორია უნდა იყოს

ა) განახორციელოს ამოცანები, მათ შორის, მართვის სისტემის დანერგვა, მოვლა-პატრონობა და გაუმჯობესება და მართვის სისტემისაგან გამონაკლისების დადგენა ან / და დაკალიბრების პროცედურები

და აქვს ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი საჭირო უფლებამოსილებებით და რესურსებით, მიუხედავად სხვა პასუხისმგებლობებისაგან, რათა თავიდან იქნას აცილებული, რომ თავიდან იქნას აცილებული ან შემცირდეს ასეთი გადახრები.

ბ) უზრუნველყოს, რომ უზრუნველყოს მენეჯმენტი და პერსონალი დაცული ნებისმიერი კომერციული, ფინანსური და სხვა შიდა და გარე ზეწოლისა და ზემოქმედებისგან, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხს. ამიტომ წესები და წესები უნდა იყოს მითითებული.

გ) გააჩნიათ პოლიტიკისა და პროცედურების დაცვა, უზრუნველყონ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა და მომხმარებელთა საკუთრების უფლება, მათ შორის პროცედურები და მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შედეგების ელექტრონული შეკავებისა და გადაცემას. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა უნდა იყოს.

დ) განახორციელოს ისეთი საქმიანობა, რომელიც ხელს უშლის რაიმე საქმიანობას, რამაც შეიძლება შეამციროს ნდობა კომპეტენციის, მიუკერძოებლობის, გადაწყვეტილების მიღების ან გულწრფელობაში.

ე) მისი დაწესებულება და მართვის სტრუქტურა, მისი ადგილი ნებისმიერი მშობლის ორგანიზაციის ფარგლებში; აღწერეთ ურთიერთობა ხარისხის მენეჯმენტს, ტექნიკურ საქმიანობასა და მხარდაჭერას. პოლიტიკა უნდა იყოს კლასიფიცირებული.

ვ) განსაზღვრავს პასუხისმგებლობას, აგრეთვე მათ უფლებამოსილებას და ურთიერთობას ერთმანეთთან, ნებისმიერი პერსონალის მიერ პირდაპირი, პირდაპირი, განხორციელების ან გადამოწმების ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ ტესტირების ან / და დაკალიბრების ხარისხზე. თანამშრომლები უნდა იცოდნენ თავიანთი უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების შესახებ.

ზ) ექსპერტები, რომლებიც იცნობენ ყველა გამოცდას და კალიბრაციის ელემენტებს, მეთოდებსა და პროცედურებს, მათ შორის პერსონალის კანდიდატებს და თითოეული გამოცდის ან / და დაკალიბრების მიზანს და შეუძლიათ შეაფასონ ტესტი ან დაკალიბრების შედეგები.

უზრუნველყონ, რომ სწორად ხელმძღვანელობენ. თითოეულ თანამშრომელს ან პერსონალის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს ხელმძღვანელი.

თ) აქვს ტექნიკური მენეჯმენტი, რომელიც პასუხისმგებელია რესურსებისა და ტექნიკური ოპერაციების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული ოპერაციებისათვის საჭირო ხარისხის უზრუნველსაყოფად.

ი) მისი სხვა მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების მიუხედავად, მას აქვს უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა, უზრუნველყოს ხარისხისა და მართვის სისტემის განხორციელება და მონიტორინგი ნებისმიერ დროს;

მენეჯერი უნდა დაინიშნოს; მას უნდა ჰქონდეს პირდაპირი დაშვება მართვის უმაღლეს დონეზე, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება ლაბორატორიული პოლიტიკისა და რესურსების შესახებ. თქვენ უნდა გქონდეთ პროფესიონალი სამუშაოზე.

ლაბორატორიამ უნდა შეიმუშაოს, განახორციელოს და შეინარჩუნოს მისი საქმიანობის ფარგლებს მართვის სისტემა. ლაბორატორიამ უნდა უზრუნველყოს თავისი პოლიტიკა, სისტემა, პროგრამა, პროცედურა და ინსტრუქცია დოკუმენტის დონეზე, რათა უზრუნველყოს ტესტირების ან / და კალიბრაციის შედეგების ხარისხი. სისტემის დოკუმენტაცია უნდა იცნობდეს შესაბამის პერსონალს და გაიგოს, ხელმისაწვდომი და მათთვის ხელმისაწვდომი. ლაბორატორია შეიძლება იყოს ან არ იყოს ღია, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე.