İlkeler Prensipler

İlkeler Prensipler

Ulusal ve uluslararası ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri veren kuruluşların, ISO 17020 standardını uygulamaları ve ISO 17020 Belgesi almaları, onları rakiplerinin bir adım önüne çıkarmaktadır. Tam adı ile TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları, bu standarda uygun faaliyet gösteren ve bu standarda uygun şekilde dokumantasyon ve uygulamaları gerçekleştiren bütün test ve muayene kuruluşlarına uygulanabilmektedir.

Sözü edilen standart on altı maddeden oluşmaktadır ve bu maddeler ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri veren kuruluşların çalışma ilkelerini ortaya koymaktadır. Bu maddelerin bir kısmı büyük ölçüde ahlaki prensipler olarak kabul edilebilir.

Kuruluşumuz TÜRCERT, faaliyetlerini ISO 17020 standardı esaslarına uygun şekilde gerçekleştirmektedir ve ISO 17020 Belgesi’ne sahiptir. Bu standart, test ve muayene kuruluşları ve bu kuruluşları akredite eden kuruluşlar tarafından kullanılmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kuruluşumuz TÜRCERT, bu çerçevede, hizmet verilen işletmelerin büyüklüğüne, konumuna, siyasi yaklaşımına ve sosyal statüsüne bakmadan, bütün kuruluşlara eşit koşullarda, bilimsel değerlendirmeler ışığında, çıkar gözetmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan faaliyet göstermektedir.

Bağımsız, Tarafsız ve Dürüst Olmak

Kuruluşumuz TÜRCERT’in kabul ettiği ve önem verdiği ahlaki prensiplerin başında bağımsız, tarafsız ve dürüst olmak gelmektedir. Standardın dördüncü maddesi de bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük kriterleri başlığını taşımaktadır.

Bağımsız olmak, çalışmalarını yaparken, koşulların gerektirdiği ölçüde hiçbir kuruluşun etkisinde olmamak, hiçbir kuruluştan öneri, görüş veya talimat almamak ve hiçbir kuruluşa fayda sağlayacak bir davranış içinde olmamak demektir. Bağımsızlık ilkesi, yasal düzenlemelere ve piyasaların gereksinimlerine göre değişim gösterir. Bu yüzden söz konusu standard ekinde bağımsızlık kriterleri muayene kuruluşlarının tiplerine göre ayrı ayrı ifade edilmiştir.

A tipi test ve muayene kuruluşları ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu çalışanları, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışması yapılan malzemelerin tasarımcısı, üreticisi, montajcısı, tedarikçisi, satın alıcısı, sahibi veya bakımcısı olamazlar. Ayrıca bu tarafların yetkili temsilcisi de olamazlar. Aynı zamanda çalışmaları sırasında kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığına ters düşecek hiçbir faaliyet yapamazlar. Bu sayılan taraflar mutlaka test ve muayene kuruluşunun hizmetlerine ulaşabilmektedir. Bunun için gereksiz mali ve başka koşullar yoktur. Kuruluşumuz uyguladığı süreçleri, ayırım yapmadan bütün taraflara aynı şekilde uygulamaktadır.

Burada açıklanan bağımsızlık kriteri özellikle, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışması yapılan malzemelerin tasarımı, üretimi, montajı, tedariki ve kullanımı ile veya rekabet edilen malzemelerle doğrudan ilgili olmamalıdır.

Gizliliğe Önem Vermek

Kuruluşumuz TÜRCERT’in üzerinde durduğu ahlaki prensiplerin ikincisi gizliliğe önem vermektir. Standardın beşinci maddesi gizlilik başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre, test ve muayene kuruluşları çalışmaları sırasında eline geçen bilgi ve belgelerin gizli tutulacağının güvencesini vermek zorundadır. Kuruluşların sahip oldukları telif ve patent hakları korunmaktadır.

Bu ahlaki ilkeye uygun olarak kuruluşumuz TÜRCERT, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmalarının her aşamasında eline geçen bilgi ve belgeleri, organizasyon yapısı içinde komiteleri, denetim ve muayene ekipleri, karar organları ve çalışanlar tarafından gizli tutulması ve titizlikle korunması konusunda ödün vermemektedir. İlkelerimiz ve prensiplerimiz yukarıdaki beyannamede olduğu gibidir, bizle olduğunuz için teşekkürler.

Kaliteli ve Güvenilir Hizmet Vermek

Kuruluşumuz TÜRCERT için bir diğer ahlaki ilke hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet vermektir. Kuruluşumuz üst yönetimi bu konuda kalite politikasını, hedeflerini ve taahhütlerini tespit etmiş ve bunları yazılı hale getirmiştir. Aynı zamanda bu esasların her seviyeden bütün çalışanlar tarafından bilinmesini ve uygulanmasını sağlamıştır. ISO 17020 standardı ekinde açıklanan bilgileri içeren bir kalite el kitabı hazırlanmıştır. Kalite güvence konusunda yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.